Sitep og ViteMeir inngår samarbeid om å gjere born og unge engasjerte i teknologi

Signering Sitep intensjonsavtale 20190920.jpg

Vi vil jobbe målretta for å gjere born og unge nyfikne på utdanningsvalg innan teknologi.

- Denne intensjonsavtalen legg grunnlaget for eit vidare samarbeid om å skape engasjement blant born og unge kring utfordringane samfunnet generelt, og ikkje minst Sogn og Fjordane, har om å møte behovet for teknologisk kompetanse som kjem i tida framover seier prosjektleiar for ViteMeir, Marianne Jevnaker. Næringslivet er tydelege på at det trengs rekruttering innan teknologi og ungdommen må motiverast til å søkje utdanningar innan teknologiske fagområder.

ViteMeir og Sitep har allereie fleire idear til korleis dei vil bidra til dette.

- Det er fleire innsatsområder vi ønskjer å sjå på seier dagleg leiar i Sitep, Frank Øvstetun. Det vil mellom anna vere aktuelt å samarbeide om å inspirere jenter til å velgje studieretningar innanfor teknologi gjennom å tilby fasilitetar og møteplassar der dei i praksis kan få “hands-on” erfaringar med t.d. teknologisk utstyr. På sikt vil vi og sjå på moglegheiter for å opprette samarbeidsprosjekt om ulike aktivitetar og tilbod knytta til teknologi.

ViteMeir ser fram til eit spennande og fagleg lærerikt samarbeid med Sitep i tida framover!

Frå venstre: dagleg leiar ved Sitep, Frank Øvstetun og prosjektleiar ViteMeir, Marianne Jevnaker.

Gasta Design