berekraft

 
 

Berekraftig utvikling handlar om å tilfredstille menneskeleg behov og skape rettferd utan at dette går på kostnad av miljøet si toleevne. Ein kan oppnå berekraftig utvikling gjennom å forbetre prosessar og teknologi, endre samfunnet eller unngå unødvendig ressursbruk. Teknologi og naturvitskap er sentralt for å skape berekraftig utvikling i næringsliv og samfunnet elles, til dømes gjennom å skape miljøvennlege løysingar.

ViteMeir ønskjer å bidra til å stimulere til gode idear for framtidas samfunn og vil difor ha berekraftig utvikling som ein overordna profil. Berekraft er også eit sentralt tema i læreplanane frå 2020.

Inne 1.png